ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΠΙΣΊΩΝ | Πρωτη news spor

                                                                                              

 
Με θέμα:  Προτάσεις στα αρμόδια όργανα του Δήμου, των δράσεων που πρέπει να

αναλάβει ο Δήμος, ιδίως ως προς:

α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,

β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,

γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα,

δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας,

ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων, και

στ) κάθε άλλο  θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα >>.


           Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου του 2017, και ώρα 11:00 π.μ., στο κοινοτικό κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, στα Πίσια, όπου θα συζητηθεί το ανωτέρω θέμα, σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 85 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.              
       
 
Top