Αρχαιρεσίες στο Συνδέσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Κορινθίας | Πρωτη news spor

Στην Κόρινθο και στο γραφείο του
Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Κορινθίας –Κολιάτσου 49-51,σήμερα Δευτέρα 29/5/17 και ώρα 20.00μμ. συνήλθε το ΔΣ του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων ν. Κορινθίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και συζήτησε για τα πιο κάτω θέματα:
1)    Έξοδα μέχρι 25/5/17   2)Άλλα θέματα  3) Αρχαιρεσίες
Ως προς το τρίτο θέμα το ΔΣ αφού έλαβε υπ’ όψη ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τρία χρόνια και μετά τη λήξη της πραγματικής θητείας, αποφάσισε και ενέκρινε τα εξής:
Επειδή η θητεία (21/6/14  έως 21/6/17) έληξε την 21η/6ου/2017 προκηρύσσει τις αρχαιρεσίες για την 11η Ιουνίου 2017 και από ώρας  11πμ – 13μμ, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Κορίνθου, με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου κατά τους όρους του καταστατικού και τα άρθρα 2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,8ο,9ο,10ο και 11ο αυτού. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Κυριακή  18/6/2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Το ψηφοδέλτιο θα είναι ένα και ενιαίο  (άρθρο 9ο, παρ.5).
Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 8/6/17 και ώρα 12 το μεσημέρι, οπότε το ΔΣ θα ανακηρύξει τις υποψηφιότητες. Για το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι»   εφαρμόζεται απαραιτήτως το 5ο άρθρο.
Για τη Γ.Σ. εκλογών ισχύει το 8ο άρθρο του καταστατικού.
Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί δύο(2)  φορές  στον τοπικό τύπο ,να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου, να θυροκολληθεί στο γραφείο και να γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα νέα μέλη για την εγγραφή τους να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά έχουν θυροκολληθεί στο γραφείο του Συλλόγου), να τα επιδεικνύουν στον κ. πρόεδρο και  να πληρώνουν την εγγραφή-συνδρομή τους. Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών όλα τα μέλη οφείλουν, επίσης, να κρατούν μαζί τους τα  ανωτέρω δικαιολογητικά.                                     
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                            η  Γεν. Γραμματέας
Αθανάσιος Κόλλιας                                                Βαρβάρα Αγγιστριώτη


 
Top