Σοκαρισμένοι οι ιδιοκτήτες πουλάνε τα σπίτια τους πριν τους πλειστηριασμούς! | Πρωτη news spor

 Πωλητήριο σε πάνω από 20.000 κατοικίες έχουν “βάλει” κατά τη διάρκεια
του τελευταίου χρόνου οι ιδιοκτήτες εκείνοι που αδυνατούν να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, κυρίως δε στην αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου. Υπό τον φόβο δεσμεύσεων λογαριασμών και πιθανής κατάσχεσης της περιουσίας τους, προχωρούν σε δελεαστικές προσφορές στην αγορά κατοικίας, προκειμένου να προσελκύσουν αγοραστές και να ανασάνουν οικονομικά.

Γράφει η Gillian Rothschild
Αυτό επισημαίνουν στην “Καθημερινή” φορείς της αγοράς ακινήτων, που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις αναφορικά με τη διαδικασία ρύθμισης των “κόκκινων” δανείων και δη των στεγαστικών. Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Λίτσα, επικεφαλής της εταιρείας πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων GLP Values, που συνεργάζεται με τραπεζικά ιδρύματα για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων ακινήτων, περίπου το 10 – 15% του σημερινού αποθέματος απούλητων ιδιοκτησιών, δηλαδή 20.000 – 25.000 ακίνητα, αφορά σε τέτοιες περιπτώσεις. “Πρόκειται για ανθρώπους που έκαναν υπομονή την τελευταία διετία, αναμένοντας τη βελτίωση των συνθηκών στην οικονομία και στην αγορά κατοικίας, ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη τιμή για τα ακίνητά τους. Πλέον, οι εν λόγω ιδιοκτήτες σπεύδουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους άμεσα, εκτιμώντας ότι θα ασκηθούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές των κατοικιών, υπό το βάρος και των ακινήτων που θα εκπλειστηριαστούν, τα οποία θα προκαλέσουν απότομη αύξηση της προσφοράς”, αναφέρει ο κ. Λίτσας.
Στο μεταξύ δεύτερη ευκαιρία σε τουλάχιστον 400 χιλιάδες επιχειρήσεις δίνουν τράπεζες και Δημόσιο με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που στις πρώτες ημέρες λειτουργίας συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες που αναζητούν μια ανάσα.
Χαρακτηριστικό του νόμου είναι ότι απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες και μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με την διευθέτηση οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.
Δίνει συνολική λύση ενώ αποκλείει επαγγελματίες μπαταξήδες και φοροφυγάδες, ζητώντας μάλιστα από όσους θέλουν να συμμετάσχουν ένα περιουσιολόγιο.
Είναι ενδεικτικό ότι με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται από τον οφειλέτη η  άδεια για κοινοποίηση στον συντονιστή, τον εμπειρογνώμονα και όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων που αφορούν στην περιουσιακή κατάστασή του (λ.χ. καταθέσεις, εμβάσματα κ.λπ.), τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ή σε γνώση των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
Η άδεια αυτή συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου.
Με αυτόν τον τρόπο μόνο οι «καθαροί» επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες θα επωφεληθούν από τις διατάξεις του νόμου.
Η πλατφόρμα άνοιξε στις 3 Αυγούστου και ήδη είναι 4.000 οι επιχειρήσεις που έχουν ακολουθήσει το πρώτο στάδιο ενώ είναι δεκάδες χιλιάδες τα κλικ στην σχετική ιστοσελίδα.
Εκτιμάται ότι οι πρώτες αναδιαρθρώσεις χρεών, τουλάχιστον για επιχειρήσεις με μικρά χρέη, θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με πολλούς πιστωτές, η διαδικασία είναι πιο χρονοβόρα, ενώ πρόσθετες καθυστερήσεις θα ανακύψουν στις περιπτώσεις που ζητείται δικαστική επικύρωση των συμβάσεων αναδιάρθρωσης. Ο νόμος θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπάγονται στον εξωδικαστικό αλλά, με εγκύκλιο που αναμένεται, θα οριστεί ότι θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία με ρυθμίσεις ανάλογες του εξωδικαστικού.
Κριτήρια υπαγωγής στον νόμο είναι ο οφειλέτης να έχει σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης θετικό καθαρό αποτέλεσμα εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα και θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα εάν τηρεί διπλογραφικό σύστημα. Επίσης, ο οφειλέτης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 θα πρέπει να είχε δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, ή οφειλές προς εφορία ή άλλο ΝΠΔΔ, ή να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμών. Το σύνολο των οφειλών θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
Αίτηση μπορεί να υποβάλει αίτηση ο οφειλέτης ή κάποιος πιστωτής του και σε περίπτωση που υπάρχουν συνοφειλέτες θα πρέπει να συνυποβάλουν αίτηση.
Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keyd.gov.gr στην ενότητα «Αιτηθείτε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό». Η είσοδος στην ειδική πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των κωδικών του Taxis.
Ο οφειλέτης ή ο εκπρόσωπός του, για παράδειγμα, ο λογιστής συμπληρώνει στην αίτηση στοιχεία επικοινωνίας με τον οφειλέτη, κατάλογο όλων των πιστωτών του, των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, την πρότασή του για τη ρύθμιση των χρεών και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη.
Στην αίτηση επισυνάπτονται δικαιολογητικά και συγκεκριμένα, δήλωση Ε1, Ε3, Ε9 των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών, δημοσιευμένη χρηματοοικονομική κατάσταση, κατάσταση οφειλών προς φορολογική διοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία, πίνακας ανάλυσης οφειλών, πίνακας μεταβιβάσεων/επιβαρύνσεων περιουσιακών στοιχείων, πίνακας περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων, πίνακας συναλλαγών των τελευταίων 24 μηνών, πίνακας συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των 5 τελευταίων ετών, εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους, τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης ή περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το Πρωτοδικείο, πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη.
Αυτόματη μετάπτωση των στοιχείων θα γίνεται μόνο σε ό,τι αφορά οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία θα πρέπει να καταχωρίζονται από τον οφειλέτη και να επισυνάπτει τα σχετικά αρχεία ηλεκτρονικά.
Οταν ολοκληρώνεται η αίτηση, ελέγχεται η πληρότητά της από τον συντονιστή και ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Για κάθε εξέλιξη και για κάθε ψηφοφορία ο συντονιστής θα ενημερώνει τους εμπλεκόμενους μέσω email.
Για να προχωρήσει η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης θα πρέπει να συμμετέχουν πιστωτές που έχουν τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων. Η πρόταση αναδιάρθρωσης εγκρίνεται από το 60% τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών που συμμετέχουν, στις οποίες περιλαμβάνεται το 40% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων.
Για επιχειρήσεις με χρέη 20.000 έως 50.000 ευρώ ο νόμος προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία. Ωστόσο, πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας.
 
Top